Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

 
Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 26.02
 

Harmonogram lutowej sesjiW piątek 21 lutego w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie (ul. Długa 20a) odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano na godz. 9:00.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I. Sprawy regulaminowe:
1. otwarcie sesji
2. stwierdzenie quorum
3. przyjęcie porządku obrad
4. przyjęcie protokołu z XV sesji
II. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 (przedstawienie planów pracy przez Przewodniczących Komisji, głosowanie)
III. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
IV. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta.
V. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
VI. Sprawy sołeckie
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański,
2. Zapytania i wnioski sołeckie.
VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
3. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
4. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na obszarze Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
5. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
6. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
8. zmiany uchwały nr XIII/113/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
9. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKSPLOATATOR Sp. z o. o.
z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
10. przystąpienia Gminy Pruszcz Gdański do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
11. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/96/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Arciszewo
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
12. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/97/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borkowo
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
13. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/65/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borzęcin
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
14. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/99/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziewięć Włók
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
15. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/7/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Goszyn
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
16. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/11/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Juszkowo
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
17. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/102/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mokry Dwór
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
18. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/103/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radunica
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
19. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/6/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rusocin
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
20. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/106/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Świńcz
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
21. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/108/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiślinka
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
22. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/9/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojanowo
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
23. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/109/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żukczyn
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
24. wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/110/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żuławka
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
25. wskazania przedstawicieli reprezentujących Radę Gminy Pruszcz Gdański w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański
(ref. B. Gałecka – Pracownik merytoryczny, przyjęcie zgłoszeń kandydatów spośród Radnych Gminy Pruszcz Gdański do pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański, przegłosowanie poszczególnych kandydatur, podjęcie uchwały),
26. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
(ref. B. Chodkowska– Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
27. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla północnej części wsi Cieplewo (załączniki do projektu uchwały dostępne są w kancelarii rady gminy, ze względu na obszerną zawartość zostały przekazane drogą elektroniczną)
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
28. uchylenia niektórych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
29. przystąpienia do sporządzenia, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański – część nizinna A
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
30. przystąpienia do sporządzenia, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
31. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Łęgowie, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz użytkownika wieczystego
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
32. nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 20/4 obręb Cieplewo
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
33. przekazania wniosku (w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Pruszcz Gdański ulicy Zielone Wzgórze w Jagatowie)
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
34. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański (dotyczącej budowy ulicy Stylowej w Borkowie)
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie).
 
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
IX. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
X. Wolne wnioski radnych.
XI. Zakończenie sesji Rady Gminy


sesjalutwwww

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny