Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Pliki do pobrania

I. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. Rejestr mieszkańców (ewidencja ludności)

2.    Wydanie wielozyjęzycznego standardowego formularza w sprawie wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

  WNIOSEK

  PROCEDURA

3. Dowody osobiste

4. Udostępnienie danych

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejetru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

5. Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

6. Działalność gospodarcza

Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów

Wniosek o wpisanie do ewidencji

7. Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

8. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

9. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych

Uchwała nr XIV/130/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pruszcz Gdański na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 158/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów: wniosku, umowy i rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznejustalenia wzorów: wniosku, umowy i rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi oraz w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej

 

Wniosek dowozu ucznia niepełnosprawnego pdf

Wniosek dowozu ucznia niepełnosprawnego docx

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego pdf

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego docx

Rozliczenie kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego pdf

Rozliczenie kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego docx

10. Zwrot kosztów przejazdu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejadu środkami komunikacji publicznej dziecka i opiekuna, jeżeli rodzice zapewniają dowożenie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Wniosek o zwrot kosztów (docx)

Wniosek o zwrot kosztów (pdf)

Potwierdzenie obecności dziecka w placówce

11. Zwrot kosztów przejazdu - bilet dla ucznia

Uchwała Nr VII/38/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański

Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego pn. „ Bilet dla ucznia” oraz wzoru wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia”

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (docx)

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (pdf)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (docx)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. Bilet dla ucznia (pdf)

II. REFERAT  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU GMINY

1. Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego i wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości

2. Gospodarka nieruchomosciami

Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Pruszcz Gdański służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)

Załącznik nr 1 - obciążenie nieruchomości (...)

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

3. Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o polożeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (odt)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odt)

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kiedy należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

IV. REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

Wykaz dróg gminnych publicznych - 31.03.2017

Uchwała - stawki za zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi publicznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi publicznej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o uzgodnienie włączenia do drogi ruchu drogowego

V. OŚWIATA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Formularz wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja dla pracodawcy dotycząca zmiany warynków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 

VI. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgłoszenie zakończenia realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Wzór oświadczenia - nieruchomość niezamieszkała

Zgłoszenie posiadania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków

Wniosek o najem lokalu komunalnego

Wniosek o udostępnienie świetlicy

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów

Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt

Wniosek na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji

VII. REFERAT FINANSOWY

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - osoba fizyczna

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - firma

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny