Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Referat Finansowy

Godziny urzędowania: środa 8.00 - 17.00
Pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.30

Do zadań referatu należy w szczególności:
1.    w zakresie budżetu gminy:
1)    opracowanie projektu budżetu gminy,
2)    koordynowanie, nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji budżetu gminy,
3)    opracowywanie projektów zmian w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego,
4)    koordynowanie i nadzorowanie prac w zakresie przygotowania planów finanso-wych gminnych jednostek organizacyjnych,
5)    przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań od jednostek organizacyjnych gminy,
6)    nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez jednostki organiza-cyjne gminy i podejmowanie stosownych działań,
7)    sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania dochodów i wydatków bu-dżetu,
8)    prowadzenie rachunkowości budżetu gminy,
9)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z  wy-konania budżetu,
2.    w zakresie obsługi finansowo-księgowej:
1)    prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zakładowym planem kont,
2)    zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
3)    uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
4)    prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług,
5)    prowadzenie windykacji kar, odszkodowań i innych należności cywilnoprawnych (nie wymienionych w ust. 3 pkt. 12),
6)    prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz organów gminy,
7)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
8)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-nych,
9)    rozliczanie inwentaryzacji,
10)    obsługa finansowo-księgowa międzyzakładowego funduszu świadczeń socjal-nych (pożyczki mieszkaniowe),
11)    sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych,
12)    przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,
3.    w zakresie podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetu gminy:
1)    przygotowywanie projektów uchwał w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych,
2)    prowadzenie ewidencji podatników,
3)    prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji w zakresie wymiaru podatków,
4)    prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów przypisów i odpisów,
5)    gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowe-mu,
6)    prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urząd skarbowy,
7)    prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie stosowania ulg w zapła-cie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych,
8)    pobór i prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych,
9)    rozliczanie inkasentów,
10)    wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji podatkowej,
11)    wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
12)    pobór i prowadzenie ewidencji dochodów m.in. .z tytułu:
•    opłat za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych,
•    opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
•    najmu i dzierżawy składników majątkowych,
•    sprzedaży składników majątkowych,
•    przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
•    opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
•    opłat za zajęcie pasa drogowego,
•    opłaty adiacenckiej,
•    opłaty planistycznej.
13)    prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14)    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz do postępowania zabezpieczającego,
15)    prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
16)    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji sądowej i komorniczej należ-ności cywilnoprawnych,
17)    przygotowywanie danych do sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
18)    sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny