Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Referat Inwestycji i Remontów

Referat Inwestycji i Remontów

Godziny urzędowania: środa 8.00 - 17.00
Pozostałe dni tygodnia: 7.30 - 15.30
Uwaga: w czwartek referat nieczynny (dzień wewnętrzny)

Zadania:

1.    W zakresie inwestycji i remontów :
1)    prowadzi i nadzoruje inwestycje gminne,
2)    zajmuje się utrzymaniem gminnych obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej Gminy,
3)    prowadzi  działania  związane  z  budową , modernizacją  i  remontami  urządzeń komunalnych w budynkach i drogach

2.    W zakresie drogownictwa  prowadzi sprawy związane  z realizacją ustawowych zadań dotyczących inwestycji drogowych, a w szczególności:
1)    przygotowywanie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  w zakresie  inwestycji  drogowych,
2)    zlecanie projektów technicznych dla nowo rozpoczynanych inwestycji  drogowych oraz ich weryfikacja,
3)    prowadzenie ewidencji dokumentacji technicznych,
4)    sprawdzanie kosztorysów inwestorskich i ich  weryfikacja,
5)    przygotowywanie merytoryczne dokumentacji przetargowej  wraz z opiniowaniem treści umów dla poszczególnych inwestycji drogowych oraz współpraca w tym zakresie z pracownikiem na stanowisku  ds. zamówień publicznych,
6)    przygotowywanie merytoryczne dokumentów  i danych koniecznych do wniosków aplikacyjnych o fundusze zewnętrzne oraz współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. pozyskiwania funduszy unijnych,  
7)    przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych i obiektów mostowych,
8)    przygotowywanie zleceń i umów  o wartości do 14000 EURO w zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych,
9)    prowadzenie spraw   i  inwestycji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego  oraz współpraca z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
10)    kontrola cyklu inwestycyjnego poprzez współpracę z wykonawcami i inspektorem nadzoru w oparciu o podpisane umowy,
11)    rozliczanie zadań inwestycyjnych,
12)    zlecanie opracowywania projektów planów rozwoju gminnej sieci drogowej,
13)    opracowywanie planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
14)    realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu,
15)    przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju w świetle obowiązujących przepisów w tym zakresie,
16)    przygotowanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach gminnych pojazdów z ładunkiem lub bez  ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz przygotowanie dla Wójta wniosków odnośnie pobierania opłat i kar pieniężnych,
17)    koordynowanie robót w pasie drogowym,
18)    prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
19)    podejmowanie czynności mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
20)    informowanie Wójta  o konieczności wprowadzenia ograniczeń bądź zamykaniu dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
21)    dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
22)    koordynację i obsługę we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
23)    przygotowanie zezwolenia lub odmowy zezwolenia na przejazd pojazdu o szczególnych parametrach,
24)    wydawanie warunków na odprowadzenie wód deszczowych do gminnych kanalizacji deszczowych,
25)    nadzór nad organizacją ruchu na drogach gminnych,
26)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
27)    kontrola i odbiór pasa drogowego po robotach.

3.    W zakresie utrzymania dróg gminnych:
1)    koordynowanie robót w pasie drogowym,
2)    przeglądy gwarancyjne poinwestycyjne,
3)    wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
4)    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
5)    przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
6)    wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami , gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
7)    dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
8)    utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
9)    przygotowywanie zapotrzebowania do budżetu w powierzonym zakresie w uzgodnieniu z kierownikiem referatu.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny