Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy

Godziny urzędowania: środa 8.00 - 17.00
Pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.30
Uwaga: w czwartek referat nieczynny (dzień wewnętrzny)


Zadania:

 

1.    W zakresie gospodarki przestrzennej prowadzi sprawy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, nazw ulic, miejscowości i obiektów fizjograficznych.
2.    Zadania określone w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2)    koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3)    koordynacja i obsługa działań związanych z  wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4)    opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości,
5)    przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
6)    prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7)    przekazywanie kopii uchwalonych miejscowych planów wojewodzie, staroście i marszałkowi województwa,
8)    ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy  i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
9)    prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
10)    uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
11)    prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
12)    prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
13)    przygotowanie projektu decyzji dotyczącej wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
14)    prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
15)    zamawianie tablic z nazwami ulic i numerami budynków komunalnych,
16)    przekazywanie dla potrzeb rejestru terytorialnego prowadzonego przez Urząd Statystyczny – kopii planów ogólnych i szczególnych nowych miejscowości oraz map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków,
17)    przygotowywanie projektów uchwał Rady a w szczególności dot. :
a)    przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)    uchwalenia studium,
c)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d)    rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu planu,
e)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania oraz jego zmiany,
f)    nadania nazwy ulicy.
18)    przygotowywanie opinii urbanistycznych dotyczących planowanych inwestycji,
19)    opiniowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz wstępnych projektów podziału nieruchomości.

3.    W zakresie gospodarki nieruchomościami  prowadzi sprawy  z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami  - za wyjątkiem spraw należących do Referatu Inwestycji i Remontów -  a w szczególności związanych z:
1)    gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę,  użyczenie i w zarząd,
2)    ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3)    organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne, przewodniczeniem komisjom przetargowym i prowadzeniem licytacji,
4)    zatwierdzaniem dokumentów przetargowych przed ogłoszeniem przetargu na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy,
5)    składaniem Wójtowi  sprawozdania z przebiegu przetargu z wnioskiem o akceptację wyników przetargu lub z wnioskiem o unieważnienie przetargu,
6)    nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
7)    komunalizacją gruntów,
8)    prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
9)    tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
10)    ekspozycją reklamy, zgodnie z obowiązującymi opłatami ustalonymi uchwałą Rady Gminy Pruszcz Gdański,
11)    podziałem nieruchomości,
12)    rozgraniczeniami nieruchomości,
13)    opłatami adiacenckimi z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
14)    opłatami planistycznymi,
15)    odszkodowaniami za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy.

4.    Ponadto referat  realizuje zadania obejmujące :

1)    Sprawowanie ochrony dóbr kultury, dbałość o dobra kultury będących własnością Gminy i podejmowanie działań  ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków, między innymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w budżecie Gminy.
2)    Przyjmowanie zobowiązań użytkowników obiektów w sprawie należytego ich utrzymania, konserwacji i opieki nad nimi.
3)    Prowadzenie ewidencji zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy.
4)    Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków.
5)    Prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr kultury oraz zabytków.

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny