Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Referat Organizacyjno - Administracyjny

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 

Godziny urzędowania: środa 8.00 - 17.00
Pozostałe dni tygodnia: 7.30 - 15.30

Zadania:

1.    W zakresie spraw kadrowych:
1)    prowadzi  akta  osobowe  pracowników  Urzędu  oraz  kierowników  jednostek organizacyjnych Gminy,
2)    prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
3)    organizuje szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników,
4)    przygotowuje materiały umożliwiające podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
5)    przygotowuje projekty  planów urlopów wypoczynkowych,
6)    zapewnia warunki do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
7)    przygotowuje i wydaje świadectwa pracy,
8)    wydaje zaświadczenia dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Urzędu,
9)    wystawia zaświadczenia lub sporządza kopie dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym dla byłych pracowników Urzędu oraz pracowników zlikwidowanych jednostek,
10)    prowadzi ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
11)    kompletuje wnioski emerytalno - rentowe,
12)    wydaje i rozlicza karty drogowe kierowców ( pracowników Urzędu ),
13)    sporządza umowy w sprawie używania do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy,
14)    załatwia  sprawy  pieczęci Urzędu tj.  ustala treść pieczęci, zamawia , wydaje za potwierdzeniem, dokonuje komisyjnego zniszczenia, prowadzi ewidencję pieczęci,
15)    prowadzi Rejestr skarg i wniosków,
16)    prowadzi zbiór oświadczeń pracowników samorządowych prowadzących działalność gospodarczą,
17)    prowadzi ewidencję umów o udzielenie subwencji przeznaczonej na pomoc świadczoną przez Agencję Własności Skarbu Państwa na rzecz byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich rodzin oraz prowadzi sprawy związane z rozliczeniem tej subwencji,
18)    prowadzi dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.    W zakresie obsługi Kancelarii Rady Gminy:
1)    prowadzi  kompleksową  obsługę  kancelaryjno - biurową  Rady  oraz stałych i doraźnych komisji Rady,
2)    przygotowuje pod względem  organizacyjnym  posiedzenia i spotkania Rady , komisji  stałych  i  doraźnych, zebrania,  kompletuje  materiały  na  posiedzenia,
3)    protokołuje sesje, posiedzenia, zebrania i spotkania,
4)    opracowuje  materiały z  obrad  Rady  i  Komisji,
5)    sporządza protokoły z posiedzeń Rady,
6)    przekazuje podjęte uchwały Rady do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody oraz Urzędu Statystycznego,
7)    przekazuje do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego uchwały Rady podlegające publikacji w dzienniku urzędowym,
8)    przekazuje do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały Rady Gminy, porządki obrad, protokoły z sesji oraz inne materiały które podlegają udostępnieniu publicznemu,
9)    przedstawia  radcy  prawnemu do   zaopiniowania materiały  niezbędne  do  działalności  Rady,
10)    planuje wydatki Kancelarii Rady i wydatkuje środki zgodnie z budżetem Gminy,
11)    prowadzi Rejestr Uchwał Rady,
12)    prowadzi zbiory :
a)    protokołów z sesji Rady,
b)    uchwał Rady,
13)    prowadzi  sprawy  związane  z  archiwizowaniem  akt  Rady,  komisji stałych i doraźnych Rady,
14)    prowadzi rejestr wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
15)    przygotowuje listy wypłat diet dla radnych i sołtysów,
16)    prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

3.    W zakresie informatyki:
1)    prowadzi wykaz haseł dostępu do sieci komputerowej,
2)    przedstawia i uzgadnia z  Sekretarzem plan  komputeryzacji (w  zakresie  zakupu oprogramowania komputerowego oraz sprzętu  komputerowego) oraz przygotowuje projekt  wydatków  na  ten  cel  na  dany  rok  budżetowy,
3)    prowadzi nadzór  nad  instalacją  programu  komputerowego , nadzór  nad  weryfikacją dokonywaną  przez  jego  autora,
4)    wdraża  nabyte  programy w  zakresie  przyuczania  pracowników     obsługujących  dany  program,
5)    obsługuje sieć komputerową w Urzędzie,
6)    prowadzi nadzór  nad  prawidłowym  zabezpieczeniem  danych  komputerowych,
7)    zapewnia ochronę systemów i sieci informatycznych,
8)    prowadzi imienny wykaz stanowisk pracy z przypisaniem danemu stanowisku sprzętu komputerowego,
9)    przygotowuje dokumentację przetargową w sprawie zakupu sprzętu komputerowego,
10)    prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji Publicznej,
11)    aktualizuje stronę internetową Gminy,
12)    prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
    
4.    W zakresie promocji gminy:
1)    koordynuje i prowadzi wszystkie działania w zakresie promocji gminy,
2)    nawiązuje kontakty i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami promocji w powiecie, województwie i w kraju,
3)    współpracuje ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
4)    organizuje i współorganizuje w kraju i za granicą wydarzenia o charakterze promocyjnym gminy: wystawy, stoiska targowe, seminaria, konferencje, konkursy itp.,
5)    podejmuje działania promujące walory pomorskiej wsi, jej dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa kulinarnego,
6)    opracowuje, zamawia, dystrybuuje i ewidencjonuje materiały informacyjne, promocyjne i reklamowe,
7)    przygotowuje materiały do aktualizacji strony internetowej gminy,
8)    opracowuje biuletyn „Gminne Strony”,
9)    współpracuje z mediami w zakresie promocji,
10)    prowadzi sprawy związane z wydawaniem zgody na wykorzystanie herbu gminy,
11)    koordynuje imprezy sportowe i kulturalne, których organizatorem jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański,
12)    wykonuje zadania w zakresie pożytku publicznego,
13)    prowadzi sprawy dotyczące:
a) przynależności gminy do stowarzyszeń,
b) funduszy sołeckich,
c) refundowania kosztów kształcenia młodocianych,
d) ochrony zdrowia,
e) nagród i wyróżnień Wójta za wybitne osiągnięcia sportowe.”

5.    W zakresie BiHP:
1)    pełni funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)    prowadzi okresową analizę stanu bhp,
3)    stwierdza powstanie zagrożeń zawodowych,
4)    przeprowadza kontrolę warunków pracy,
5)    zgłasza wnioski dotyczące poprawy stanu bhp,
6)    przygotowuje projekty wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
7)    rejestruje, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
8)    bierze udział w dochodzeniach powypadkowych,
9)    współdziała ze społeczną inspekcją pracy,
10)    bierze udział w pracy zakładowej komisji bhp,
11)    zaznajamia pracowników z przepisami i zasadami bhp.

6.    W zakresie spraw administracyjnych:
1)    utrzymanie czystości w budynku Urzędu oraz w jego otoczeniu,
2)    konserwacja urządzeń elektrycznych, elektronicznych i telefonicznych,
3)    obsługa gminnego samochodu,
4)    dostarczanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na terenie Gminy,

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny