Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy placów rekreacji w Łęgowie przy ul. Spacerowej dz. nr 462 i 461 i w Żuławce przy ul. Myśliwskiej dz. nr 12

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie

„Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placów rekreacji w Łęgowie przy ul. Spacerowej dz. nr 462 i 461 i w Żuławce przy ul. Myśliwskiej dz. nr 12 ”

 1. Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla :

 1. budowy placu rekreacji w Łęgowie przy ul. Spacerowej dz. nr 462 i 461 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
 2. budowy placu rekreacji w Żuławce przy ul. Myśliwskiej dz. nr 12, w Gminie Pruszcz Gdański.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 wraz ze szczegółowym zakresem opracowania oddzielnie dla każdej dokumentacji, który będzie odpowiednio załącznikiem do umowy.

3. Mapki sytuacyjne z zakresem opracowania stanowią załącznik nr 3

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym dwie umowy „WZÓR N1 I NR 2” na każdy plac oddzielnie wraz ze szczegółowym zakresem opracowania jako załącznikiem do umowy, na warunkach określonych w projektach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji zamówienia:

a) do 15 grudnia 2016r ,   b) do 30 października 2016

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Do oferty dołączyć : potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych architektonicznych projektanta oraz kopie zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 3. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ PLACÓW REKREACJI”
 2. Termin składania ofert – 26 .07.2016r do godz. 12:00
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego – – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.
 3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_opis_przedmiotu_zamowienia
zal_nr_3_mapa_Legowo
zal_nr_4_mapa_Zulawa
zal_nr_5_projekt_umowy_wraz_szczegolowym_zakresem_opracowania_wzor_1
zal_nr_6_projekt_umowy_wraz_szczegolowym_zakresem_opracowania_wzor_2

Drukuj

MIEJSCA POSTOJOWE WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ I PIŁSUDSKIEGO W ROTMNANCE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie
MIEJSC POSTOJOWYCH WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ I PIŁSUDSKIEGO W ROTMNANCE

 1. I.Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. II.Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Piłsudskiego w Rotmance
 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. III.Termin realizacji zamówienia: w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy .
 6. IV.Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

 1. V.Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udziela na prawidłowo wykonany przedmiot umowy nie mniej niż 36-miesięcznej rękojmi za wady i 36-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.

 1. VI.Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
 4. VII.Badanie ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Oferta zostanie odrzucona jeśli:

Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

 1. VIII.Miejsce i termin złożenia oferty:
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH W ROTMANCE”
 3. Termin składania ofert - 18.07.2016r. do godz. 12:00.
 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 5. IX.Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

 1. X.Osoba uprawniona do kontaktów:

Czajkowski Paweł tel. 58 692-94-37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr_3
projekt
przedmiar

wyniki_postępowania

Drukuj

Dokumentacji technicznej sieci i przyłącza gazu dla budynku administracyjno-magazynowego na terenie Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Będzieszynie dz. 361/53

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie :

Dokumentacji technicznej sieci i przyłącza gazu dla budynku administracyjno-magazynowego na terenie Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Będzieszynie dz. 361/53

 1. I.Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. II.Przedmiot zamówienia:
  1. 1.Przedmiotem zamówienia jest dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci i przyłącza gazu dla budynku administracyjno-magazynowego dla Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Będzieszynie dz. 361/53 w Gminie Pruszcz Gdański wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
  2. 2.Należy wykonać dokumentację techniczną w imieniu PSG Gdańsk dla celu przyłączenia nowobudowanego budynku gminnego zgodnie z warunkami technicznymi i umową ( załącznik nr 2) pomiędzy Gminą a PSG Gdańsk, która szczegółowo opisuje zasady jakie musi spełnić autor projektu.
  3. 3.Wykonać mapę do celów projektowych z zakresie niezbędnym uzgodnionej trasy z PSG projektowanej sieci.
  4. 4.Mapki sytuacyjne stanowią załącznik nr 3.
  5. 5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 2. III.Termin realizacji zamówienia:
 3. IV.Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

 1. V.Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Do oferty dołączyć : potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych sanitarnych gazowych oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 4. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
 5. VI.Miejsce i termin złożenia oferty:
 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄSIECI i PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DLA „PSZOK” W BĘDZIESZYNIE
 7. Termin składania ofert - 13.05.2016r. do godz. 12:00.
 8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 1. VII.Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego

www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.

 1. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
 1. VIII.Osoba uprawniona do kontaktów:

Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37

e-mail: anna_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_warunki_techniczne_i_umowa
zal_nr_3_plan_i_mapka_sytuacyjna
za_nr_4_projekt_umowy

Drukuj

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych w Straszynie ul. Spacerowa 5, 7, 24 i Starogardzka 30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie

„Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych w Straszynie ul. Spacerowa 5, 7, 24 i Starogardzka 30 ”

 1. I.Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. II.Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej polegającej na termomodernizacji budowlanej i wykonaniu instalacji        wewnętrznych ciepłej wody użytkowej , centralnego ogrzewania , gazu wraz z wykonaniem projektu przyłącza gazowego w imieniu PSG   dla lokali w następujących budynkach mieszkalnych :
   1. Straszyn ul. Spacerowa 5 – 5 lokali;
   2. Straszyn ul. Spacerowa 7 – 4 lokale,
   3. Straszyn ul. Spacerowa 24 – 7 lokali
   4. Straszyn ul. Starogardzka 30 – 3 lokale

w Gminie Pruszcz Gdański wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, na każdy budynek rozdzielnie.

 1. Audyty energetyczne stanowią załącznik nr 2. Zawarte w nich inwentaryzacje budowlane oraz opis prac modernizacyjnych   posłużą oferentowi za wytyczne dla dokumentacji technicznych.
 2. Mapki sytuacyjne stanowią załącznik nr 3
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 4. III.Termin realizacji zamówienia:
 5. IV.Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

 1. V.Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Do oferty dołączyć : potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych osób w poszczególnych branżach : budowlanej, sanitarnej w tym gaz oraz kopie zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 4. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
 5. VI.Miejsce i termin złożenia oferty:
 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ DLA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W STRASZYNIE”
 7. Termin składania ofert - 05.05.2016r. do godz. 12:00.
 8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 1. VII.Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego

www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.

 1. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
 1. VIII.Osoba uprawniona do kontaktów:

Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37

e-mail: anna_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_audyty_energetyczne
zal_nr_3_mapki_sytuacyjne
zal_nr_4_projekt_umowy
wynik_postepowania

Drukuj

Koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na koszenie terenów zielonych naterenieGminyPruszczGdański:

I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II. Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest
koszenie terenów zielonych naterenieGminyPruszczGdański.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załącznikach nr 1-3 do zapytania ofertowego.
3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2016r.
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V. Sposób przygotowania oferty:
1.Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI. Badanie ofert:
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA KOSZENIE TERENÓW ZIELONYCH”
2. Termin składania ofert – 18.04.2016 r. do godz. 12:00.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

VIII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
IX. Osoba uprawniona do kontaktów:
Patrycja Weihs tel. 58 692-94-59
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4 umowa
załącznik nr 5 formularz oferty 
wynik postępowania

                               

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny