Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Wykonanie utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Krępiec na działce nr 56 nowymi płytami drogowymi w ramach zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Pruszcz Gdański”

I.    Zamawiający:
    Gmina Pruszcz Gdański
    ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi polegające na poprawie nawierzchni z istniejącej
    gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych
    Prace obejmują wykonanie:
    - nawierzchni z płyt drogowych 150/300/15 na długości 80 mb i szerokości 3,0 mb
    - podsypki piaskowej gr. 3cm
    - warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego gr.20cm
    - obustronnego pobocza 0,75 m
2.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy,     który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką terenu objętego     zadaniem.

III.     Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 09.12.2016r.

IV.     Kryteria wyboru oferty:
    Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
    Cena – 100%

V.    Gwarancja i rękojmia:
    Wykonawca udziela na prawidłowo wykonany przedmiot umowy 36-miesięcznej rękojmi za wady i 36-miesięcznej     gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.

VI.     Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VII.    Badanie ofert:
1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych     ofert.
2.    Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,     może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na     wysokość ceny.
3.    Oferta zostanie odrzucona jeśli:
4.    Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
5.    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska     Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA WYKONANIE UTWARDZENIE DROGI     GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRĘPIEC NA DZIAŁCE NR 56 NOWYMI PŁYTAMI DROGOWYMI W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA     DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI”
2.    Termin składania ofert - 01.12.2016 r. do godz. 9:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

IX.     Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego     oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza     wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie     wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem     lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać     kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego     przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach     ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
7.    Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dotacji zewnętrznej prze z Gminę Pruszcz Gdański. W     przypadku braku otrzymania dotacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.


X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
    Adam Futrzyński  tel. 58 692-94-42
    e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


zal_nr_1_projekt_umowy
zal_nr_2_formularz_ofertowy
zal_nr_3_przedmiar robot
wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny