Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i parkingów na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonie 2016/2017

Pruszcz Gdański, dnia 05.12.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i parkingów na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonie 2016/2017


I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi  polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej oraz jednokrotnym sprzątaniu pozostałości po zimie.
2.    Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką chodników ,ciągów pieszo-rowerowych i parkingów .

III.    Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2017r.
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Gwarancja i rękojmia:
Nie dotyczy
VI.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VII.    Badanie ofert:
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu za-mówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3.Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających .
VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA UTRZYMANIE ZIOMOWE CHODNIKÓW na sezon 2016/2017 ”
1.    Termin składania ofert - 09.12.2016r do godz. 9.00
2.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
IX.    Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wyko-nawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisem-nie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany od-rębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich po-nownej oceny.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każ-dym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Adam Borowski  tel. 58 692-94-71
Michał Jaruga tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zał. nr 1 – projekt umowy
Zał. nr 2 – wymagania przedmiotu zamówienia
Zał. nr 3 – formularz ofertowy

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny