Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2017


I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim materiałów biurowych  w roku 2017.
2.     Szczegółowe określenie rodzaju materiałów biurowych oraz szacunkowe ilości jakie Zamawiający zamierza zamówić w roku 2017 zostały opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Wskazane w załączniku nr 1 materiały biurowe, będą dostarczane na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego co najmniej jeden raz w miesiącu.
4.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
III.    Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen na wszystkie rodzaje materiałów wymienionych w druku oferty (zał. nr 2). W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością brutto wskazaną w pkt. 3 formularza oferty, a ceną wynikającą z obliczeń w poszczególnych wierszach tabeli nr 1, Zamawiający za poprawne przyjmie ceny jednostkowe brutto i dokona poprawienia ceny oferty.
3.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH”
2.    Termin składania ofert -  14.  grudzień 2016 r. do godz. 12:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII.    Osoba uprawniona do kontaktów:
 Monika Sieniek   tel. 58 692 94 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zał. nr 1 – zestawienie materiałów biurowych wraz z określeniem szacunkowych ilości
Zał. nr 2 – formularz oferty
Zał. nr 3 - projekt umowy

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny