Usługa w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych, sterylizacji/kastracji kotów, uśpienia ślepych miotów i zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom skierowanym na leczenie przez Urząd Gminy w Pruszczu G

1.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
Przedmiot  zamówienia:
1.    Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom (domowe i dzikie), w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem, zgłaszanym przez Gminę lub właściwe służby ratownicze (około 80 interwencji rocznie),
2.    Wykonania zabiegów kastracji bądź sterylizacji kotów skierowanych przez Gminę (około 40 zabiegów rocznie),
3.    Wykonania zabiegów usypiania ślepych miotów (około 2 zabiegów w roku),

1.    Termin realizacji zamówienia: od 2 stycznia 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r.

2.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%

3.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Do oferty cenowej należy złożyć następujące oświadczenia:
•    oświadczenie o dysponowaniu zakładem leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 11,  poz. 95, z późn. zm.);
•    oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, spełniającym wymagania przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1012).
Oświadczenie należy złożyć na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
1.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

1.    Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1)    Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
2)    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

1.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA  NA OPIEKĘ  WETERYNARYJNĄ ZWIERZĄT POSZKODOWANYCH W WYPADKACH”
2. Termin składania ofert -  19.12.2016 r. do godz. 11:00.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.    Informacje dodatkowe:
1.    W przypadku gdy Wykonawca jest „Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi“ w rozumieniu art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) umowa zostanie dostosowana do wymogów wynikających  z tej ustawy.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
3.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
5.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
7.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

1.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Patrycja Weihs tel. 58 692 94 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


zal_nr_1_umowa_wzor
zal_nr_2_formularz_oferty

wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny