Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego


I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz usuwania awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego..
2.    Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1.
3.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
III.    Termin realizacji zamówienia:  od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.  
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Do oferty dołączyć : kopie aktualnych uprawnień „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
3.    Do oferty dołożyć: wykaz usług wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składnia ofert lub wykonywanych nadal, związanych z bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 tyś. złotych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość zażądania dowodów, że w/w usługi zostały wykonane należycie, w umówionym terminie, (t.j. referencje, protokół odbioru, itp.).
4.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO”
2.    Termin składania ofert – 19.12.2016r. do godz. 12:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII.    Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
VIII.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Michał Waga   tel. 58 692 94 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia
zal_nr_2_formularz_oferty
zal_nr_3_projekt_umowy
zal_nr_4_wykaz_uslug
wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny