Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych Gminy Pruszcz Gdański w roku 2017 na terenie dwóch rejonów – rejon nr VI „Straszyn” i rejon nr IX „Rotmanka”

Pruszcz Gdański, dnia 22.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych Gminy Pruszcz Gdański w roku 2017 na terenie dwóch rejonów – rejon nr VI „Straszyn” i rejon nr IX „Rotmanka”.

I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych Gminy Pruszcz Gdański w roku 2017 na terenie dwóch rejonów – rejon nr VI „Straszyn” i rejon nr IX „Rotmanka”.
2. Zakres prac zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych obejmuje:
a. całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m);
b. całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na 1 m2 przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych, przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek;
c. całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej opłużonymi pojazdami samochodowymi wyposażonymi dodatkowo w posypywarki;
d. zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na pisemne lub telefoniczne polecenie Zamawiającego;

3. Oferent przedstawi ceny za:
a. jednokrotne odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek oraz innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); cena jednostkowa za 1km x ilość kilometrów dla poszczególnych rejonów (zgodnie z załącznikiem nr 1) x 12;
b. jednokrotne zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą drogową), o skła-dzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na 1 m2 przy użyciu posypywarek lub rozsy-pywaczy rolniczych, przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; cena jednostkowa za 1km x ilość kilometrów dla poszcze-gólnych rejonów (zgodnie z załącznikiem nr 1) x 12;
c. jednokrotne odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej opłużonymi pojazdami samochodowymi wyposażonymi dodatkowo w posypywarki; cena jednostkowa za 1km x ilość kilometrów dla poszczególnych rejonów (zgodnie z załącznikiem nr 1) x 16;
d. zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na pisemne lub telefoniczne polecenie Zamawiającego; cena jednostko-wa za zużycie 100kg soli x 20 (tj. 2000kg) na każdy rejon.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowo - ilościowy) zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką dróg objętych zamówieniem.

III. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2017r. – 10.04.2017r.

IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%

V. Gwarancja i rękojmia:
Nie dotyczy

VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 2.
2. Oferty cenowe należy złożyć na drukach oferty, które stanowią załączniki nr 3 dla rejonu Straszyn i nr 4 dla rejonu Rotmanka do zapytania ofertowego.
3. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań.

VII. Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA ZIMOWE UTRZYMANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH”
2. Termin składania ofert - 30.12.2016r. do godz. 10:00.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia brutto do 10% w przypadku konieczności zwiększenia ilości dni poszczególnych rodzajów czynności wskutek wystąpienia odmiennych warunków atmosferycznych w stosunku do zakładanych.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

X. Osoba uprawniona do kontaktów:
Michał Jaruga tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zał. nr 1 – zakres rzeczowo - ilościowy
Zał. nr 2 – projekt umowy
Zał. nr 3 – formularz ofertowy Straszyn
Zał. nr 4 – formularz ofertowy Rotmanka

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny